ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Секретар и заменик

Секретар и заменик

Скупштина Градске општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

 

Секретар Скупштине Градске општине се поставља на предлог председника Скупштине Градске општине, на четири године и може бити поново постављен.

 

За секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством од најмање три године.

 

Секретар Скупштине може имати заменика који га замењује у раду и који се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.


На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној 10.7.2024. изабран је нови секретар Скупштине Градске општине Звездара

 

Секретар Скупштине општине Звездара:

 

 

 

 

Заменик секретара Скупштине општине Звездара