ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Информатор о раду

Информатор о раду

Основни подаци о државном органу

Назив: Градска општина Звездара
Адреса: Булевар краља Александра 77, 11000 Београд
Матични број: 07004656
Порески идентификациони број ПИБ: 101468873

 

У складу са изменама и допунама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, Информатор о раду се објављује у
Јединственом информационом систему информатора о раду. Овај
информациони систем води и одржава Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, а приступа му се преко веб
адресе https://informator.poverenik.rs/pristup.

 

Информатор о раду – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=wdpT5BcosnAqnCEsT

Информатор о раду – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=w4KXqT5jsg8WyAhSv

Информатор о раду  – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=rG35pTu58oFohLsav

Информатор о раду – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=XyXvpEfGNFZzAAddm


ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА су:

 

Оливера Јовановић начелник Управе Градске општине Звездара, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућених Управи Градске општине Звездара.

 

Горан Јевтић заменик начелника Управе Градске општине Звездара, да у случају спречености за рад или одсутности овлашћеног лица Оливере Јовановић, замењује исто и поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Подношење захтева писаним путем:

Оливера Јовановић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-690

Подношење захтева усменим путем:

Оливера Јовановић

канцеларија 203, II спрат Управе Градске општине Звездара

– сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

Подношење захтева писаним путем:

Горан Јевтић, заменик овлашћеног лица

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-690

Подношење захтева усменим путем:

Горан Јевтић

канцеларија 205, II спрат Управе Градске општине Звездара

– сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској општини Звездара за делокруг послова ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА су:

 

–Анђелка Девић Штрбац, секретар Већа

–Рајковић Весна, самостални саветник у Служби за скупштинске послове

 

Подношење захтева писаним путем:

Анђелка Девић Штрбац

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-732

Подношење захтева усменим путем:

Анђелка Девић Штрбац

канцеларија 608, VI спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

Подношење захтева писаним путем:

Весна Рајковић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-980

Подношење захтева усменим путем:

Весна Рајковић

канцеларија 102, I спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућених СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА су:

 

–Александар Ружичић, секретар Скупштине Градске општине Звездара

–Марко Јовић, заменик секретара Скупштине Градске општине Звездара, да у случају спречености или одсустности Александра Ружичића, замењује истог и поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Подношење захтева писаним путем:

Александар Ружичић

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-719

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Подношење захтева усменим путем:

Александар Ружичић

канцеларија 607, VI спрат Управе Градске општине Звездара

–сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

Подношење захтева писаним путем:

Марко Јовић

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-736

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Подношење захтева усменим путем:

Марко Јовић

канцеларија 208, II спрат Управе Градске општине Звездара

–сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова


Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Градској општини Звездара је Весна Петровић Урошевић, начелник Одељења за друштвене делатности, телефон 011/3405-906, e-mail: vesna.petrovic.urosevic@zvezdara.org.rs

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи ГО Звездара
Решење о именовању овлашћеног лица

 

Лице за заштиту података о личности у Градској општини Звездара је Златко Петрин, службеник Управе Градске општине Звездара, телефон: 066/296-506, e-mail: zlatko.petrin@zvezdara.org.rs

Правилник о заштити података о личности
Решење о именовању лица за заштиту података о личности

 

Именовано лице за контакт са Сектором за сарадњу са цивилним друштвом Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог је:
Зоран Максимовић, службеник Управе Градске општине Звездара, распоређен на радно место саветник на пословима у области образовања у Одељењу за друштвене делатности Управе Градске општине Звездара
електронска адреса:zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs
контакт телефон: 060 6989 007


Списак овлашћених лица за вођење управног поступка

Кодекс понашања службеника и намештеника