ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Најчешћа питања и одговори

Најчешћа питања и одговори

 

ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 1. Да ли је Управа ГО Звездара надлежна за утврђивање накнаде за фактичко заузеће катастарске парцеле? Конкретно на кат. парцели је изграђена улица, а да није извршено изузимање кат. парцеле, односно експропријација.

 

Одговор: Накнаду утврђује суд, тако што странка тужи крајњег корисника, који је у обавези да плати новчану накнаду за заузеће кат. парцеле.

 

 1. Да ли је Управа ГО Звездара надлежна за поништај решења о изузимању земљишта?

 

Одговор: До 11.03.2010.године Одељење за имовинско-правне и стамбене послове било је надлежно за доношење решења за поништај решења о изузимању. Члан 183. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС бр. 18/2016“), омогућава да Министарство финансија РС одлучи по захтеву за поништај решења о изузимању земљишта.

 

 1. Да ли је Управа ГО Звездара надлежна за доношење решења о престанку права коришћења досадашњем кориснику и утврђивању права коришћења подносиоцу захтева, на основу уговора који није оверен, а у сврху легализације објекта?

 

Одговор: Секретаријат за имовинске и правне послове Градске управе града Београда, надлежан је за решавање захтева.

 

 1. Да ли је Управа ГО Звездара надлежна за откуп станова?

 

Одговор: Секретаријат за имовинске и правне послове Градске управае града Београда, надлежан је за откуп станова.

 

 

 

ОДСЕК ЗА СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

Регистрација стамбених заједница

 

 1. Који је најмањи број станова у згради за који се формира стамбена заједница?

 

Одговор: Стамбена зграда мора да има најмање 3 стана и најмање два различита власника да би имала статус стамбене заједнице.

 

 1. Ко чини стамбену заједницу?

 

Одговор: Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.

 

 1. Ко може да буде биран за управника?

 

Одговор:Може да буде биран власник стана или пословног простора, или члан домаћинства уз изричиту писмену сагласност власника стана,  која не мора да буде оверена код нотара.

 

 1. Да ли се на седници бира и заменик управника стамбене заједнице?

 

Одговор: Закон не предвиђа заменика управника, нити се његово име може унети кроз апликацију РГЗ-а у решење. Међутим,  Закон  дозвољава избор одбора, комисија или других тела која помажу управнику.

 

 1. Како се бира управник стамбене заједнице када је из редова власника посебних делова зграде?

 

Одговор: Бира се простом већином гласова власника, у односу на укупан број  посебних делова зграде.

 

 1. Како се бира професионални управник стамбене заједнице?

 

Одговор: Бира се 2/3 већином гласова власника,  у односу на укупан број  посебних  делова зграде.

 

 1. Ако неко има два стана у истој згради, колико гласова има при гласању?

 

Одговор: Има два гласа, односно онолико колико има станова у власништву.

 

 1. Да ли управник и пре истека мандата може да да оставку на место управника?

 

Одговор: Може. О томе обавештава и власнике станова у згради и Регистратора ГО Звездара.

 

 1. Да ли  Регистратор  проверава  власништво на стану или пословном простору  потписника записника при регистрацији једне стамбене заједнице?

 

Одговор: Не, Закон то не дозвољава. Регистратор проверава искључиво  испуњење формалних услова за регистрацију.

 

 1. Где се може пронаћи списак професионалних управника?

 

Одговор: Списак свих професионалних управника у Републици Србији може се наћи на сајту Привредне коморе Србије-услуге ПКС-а.

 

 1. Да ли професинални управник који се бира мора да буде са територије општине на којој се налази стамбена зграда?

 

Одговор: Не мора, може бити са било које друге општине или града.

 

 1. Да ли је печат стамбене заједнице обавезан?

 

Одговор: Није, Закон о становању и одржавању зграда наводи да стамбена заједница има матични    број, ПИБ и текући рачун.  Међутим,  много институција и јавних предузећа и даље тражи да се поднесци печатирају печатом стамбене заједнице, па је препорука да се печат ипак направи.

 

 1. Коме се предају печат и документација стамбене заједница у случају брисања управника из Регистра?

 

Одговор: Не предају се Општини, стари управник ће све записнички предати новом управнику, који се легитимише решењем Општине да је изабран за новог управника.

 

 1. Да ли управник може да буде биран више пута узастопно?

 

Одговор: Може, Закон дозвољава  реизбор.

 

 1. Ко може да буде професионални управник?

 

Одговор: Може бити физичко лице са најмање завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању, које је положило испит за професионалног  управника и стекло лиценцу, и мора да буде уписан у Регистар који води Привредна комора Србије.

 

 1. Ко може да буде принудни управник?

 

Одговор: То је професионални управник са територије општине Звездара, којег именује Регистратор,  у посебној процедури, онда када стамбена заједница никада није изабрала управника, или када је остала без управника, па у року од 30 дана није изабрала новог.

 

 1. Да ли Општина поседује плакат о кућном реду у стамбеној згради?

 

Одговор: Не, плакат може да преузме само управник стамбене заједнице у Беоком сервису, Тиршова бр. 1.

 

 1. Како власник стана који није потписао записник може да добије фотокопију записника о избору управника?

 

Одговор: Само преко Информације од јавног значаја.

 

 1. Да ли је плаћање текућег и инвестиционог одржавања зграде обавезно?

 

Одговор: Јесте. Уколико власници станова већ плаћају текуће одржавање преко Инфостана, онда не уплаћују на рачун стамбене заједнице. Инвестиционо одржавање је новина предвиђена Законом  и обавезно је, а уплата се врши на рачун стамбене заједнице.

 

 1. Где се може проверити ко је управник неке стамбене заједнице?

 

Одговор: Преко сајта РГЗ-а – Јединственe евиденцијe стамбених заједница.  Може се проверити ко је управник за било коју стамбену заједницу на територији Републике Србије, јер се сва решења јавно објављују.

 

Исељење бесправно исељених лица

 

 1. Ко може да поднесе захтев за исељење?

 

Одговор: Само власник стана, а за заједничке просторије стамбених зграда може било који власник стана или управник стамбене заједнице.

 

 1. Чиме се доказује власништо на стану?

 

Одговор: Решењем о укњижби, Уговором о купопродаји, Уговором о поклону, Правоснажним оставинским решењем…

 

 1. У ком року мора да се спроведе поступак за исељење?

 

Одговор: Рок за решавање предмета исељења је 60 дана.

 

 1. Ко исељава заштићене станаре?

 

Одговор: По новом Закону о становању и одржавању зграда, надлежност је пренета на Градску управу.

 

 1. Кога Општина исељава из станова и заједничких просторија?

 

Одговор: Општински орган Управе исељава само лица која без икаквог правног основа користе стан или заједничку просторију. Ако постоји било какав правни основ, па макар и споран, странке се упућују на суд.

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Образовање

 

 1. Да ли ИРК може два пута одложити полазак у школу за исто дете?

 

Одговор: Чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) прописано је следеће:

“У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења Интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.”

Према важећем закону, полазак у први разред основне школе не може се одлагати два пута.

 

 1. Да ли услугу личног пратиоца, у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, може користити дете које похађа припремни предшколски програм, с обзиром да је похађање овог програма обавезно, или је то могуће тек од првог разреда основне школе?

 

Одговор: Услугу личног пратиоца може да добије дете које је укључено у образовање, у складу са чланом 83. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019.):

„Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.“

Дакле, ову услугу може да оствари дете које је у уписано у предшколску установу, дете које похађа обавезни припремни предшколски програм и редован ученик током основног и до краја средњег образовања.

 

 

 1. Да ли је за доношење мишљења ИРК, о одлагању поласка у први разред основне школе за годину дана, неопходно мишљење – налаз педијатра са предлогом одлагања, или је довољно мишљење психолога о потеби одлагања, или је препуштено ИРК да одреди који налази/ мишљења су потребни за доношење мишљења да је одлагање поласка у први разред у најбољем интересу детета?

 

Одговор: Чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању прописано је упис у први разред детету може одложити школа, а на основу мишљења Интерресорне комисије:

„Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења Интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.“

Члан 8. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом уређује да сваки члан Комисије врши опсервацију непосредно, у природном животном окружењу (породици, предшколској установи или школи) и утврђује потребе детета за додатном подршком у оквиру свог домена рада. Сваки члан Комисије у току поступка процене користи податке добијене: од родитеља и других лица која познају дете; из разговора са дететом; на основу примене инструмената за процену из домена његове стручности; налаза и извештаја релевантних стручњака приложених, односно добијених уз захтев.

За одлагање уписа у први разред основне школе за годину дана, изузетно и уз додатно образложење, када је то у најбољем интересу детета, важи процедура наведена у члану 8. Правилника, а Интерресорној комисији је остављено да процени који налази и мишљења су потребна за свако дете појединачно.

 

 

 1. Да ли основ за подношење захтева ИРК може бити остварење права на увећани дечји додатак, код породице са изузетно ниским социо-економским статусом. А после у мишљењу комисије да стоје и друге врсте подршке као што су ИОП2 и друго јер је комисија утврдила и ове потребе?

 

Одговор: Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“, број 80/2018) у члану 3. тачка 1. наводи мере додатне подршке које се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења Комисије. На листи ових мера је и остваривање права на увећање дечјег додатка. У складу са наведеним, остваривање права на увећани дечији додатак може бити основ за подношење захтева Интерресорној комисији.

Без обзира на разлог наведен у захтеву, ИРК је обавезна да у оквиру мишљења, односно индивидуалног плана подршке, обједини све мере подршке за које сматра да су потребне детету, ученику или одраслом.

 

 

 1. Ради се о ученику који је завршио основну школу по ИОП-2 и уписао је средњу школу. Да ли је потребан излазак на Интерресорну комисију за наставак рада по ИОП-2 током првог разреда средње школе?

 

Одговор: За ученика који се у основној школи образовао у складу са ИОП2 и уписао је средњу школу, није неопходан поновни излазак на Комисију. Стручни тим за инклузивно образовање у школи, а на основу праћења напредовања ученика процењује која врста подршке је потребна детету. Често се дешава да ученику није потребан ИОП за све предмете.

У случају да је ученику потребна још нека врста подршке из система образовања, здравља и социјалне заштите, Комисија процењује и на основу тога доноси Мишљење у коме се налазе предложене мере. У складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Сл. гласник РС“, бр. 80/18), те мере могу бити:

 1. мере додатне подршке које се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења Комисије;
 2. препоручене мере додатне подршке на основу процене Комисије;
 3. остале мере додатне подршке из система образовања, здравствене и социјалне заштите о којима Комисија информише родитеља, односно другог законског заступника и одраслог и упућује их на надлежне институције.

 

 

 1. На који начин и ко ангажује педагошке асистенте ? Да ли могу да се ангажују за појединца?

 

Одговор: Према Закону о основама система образовања и васпитања, педагошки асистент у установи пружа подршку групи деце, односно ученика и у том смислу није персонализована услуга. Педагошког асистента може да тражи образовна установа, која се за сагласност о ангажовању обраћа надлежној школској управи, односно Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

У Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом међу мерама које предлаже Интерресорна комисија није наведена педагошка асистенција.

 

 

 1. Да ли се може добити ИОП2 одмах при поласку у први разред? Детету је био одложен полазак у први разред, сад је кренуло и од ПУ је добијен само педагошки профил.

 

Одговор: На основу навода да је од предшколске установе добијен само педагошки профил детета, а не и целовит индивидуални образовни план, Интерресорна комисија нема доказа да је у предшколској установи са дететом рађено по ИОП-у.

Основна школа у коју је уписано дете дужна је да поступи у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. На основу овог Правилника, установа у коју долази дете мора најпре да уради педагошки профил детета, да у периоду од три месеца спроведе мере индивидуализације, да обавести родитеље да дете остварује право на ИОП, да добије сагласност родитеља и да приступи планирању и спровођењу ИОП1. Након најмање три месеца спровођења ИОП1, школа може да предложи прелазак на индивидуални план са измењеним исходима (ИОП2), за шта је неопходно претходно прибавити мишљење Интерресорне комисије и сагласност родитеља.

На основу претходно наведеног, мишљења смо да у овој ситуацији није целисходно да се у оквиру мишљена ИКР као мера подршке ученику наведе ИОП2.

 

 1. Шта ми је неопходно од документације како бисте ми издали потврду о просечним примањима по члану домаћинства ради остваривања права на
  • Ученичку стипендију
  • Студентски кредит
  • Дом ученика средње школе
  • Студентски дом
  • Ослобађање плаћања школарине
  • Умањење школарине
  • Остваривање студентских права у иностранству
  • Формирања бодовне листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба?

 

Одговор: Потребна документација која се доставља:

 • оверена изјава два сведока о броју чланова домаћинства (оверава се код Јавног бележника),

–  потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за тражени период

–    за кориснике пензије – уверење из РФПИО за тражени период

–   уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике за тражени период;

–   уверење о приходу за тражени период оствареном од имовине, капитала, ауторских права и др., који се опорезују), прибавља се од Пореске управе-филијала Звездара

–   за незапосленог члана домаћинства, уверење издато од Националне службе за запошљавање. У случају да је незапослено лице корисник накнаде, потребан је доказ да ли му је исплаћена у траженом периоду;

–   за чланове домаћинства која се налазе на школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл., достављају се докази о томе издати од стране надлежних органа;

–   доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена изјава код Јавног бележника о томе за тражени период

–  Уколико је родитељ преминуо, доставити извод из матичне књиге умрлих, као и уверење из РФПИО о висини породичне пензије за тражени период, уколико су родитељи разведени доставити копију пресуде, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета.

Напомена:

Према члану 155. Породичног закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015):

(1) Пунолетно дете које је неспособно за рад, а нема довољно средстава за издржавање, има право на издржавање од родитеља све док такво стање траје.

(2) Пунолетно дете које се редовно школује има право на издржавање од родитеља сразмерно њиховим могућностима, а најкасније до навршене 26. године живота.

(3) Пунолетно дете у смислу ст. 1 и 2 овог члана има право на издржавање од крвних сродника у правој усходној линији сразмерно њиховим могућностима ако родитељи нису живи или ако немају довољно средстава за издржавање.

(4) Нема право на издржавање пунолетно дете ако би прихватање његовог захтева за издржавање представљало очигледну неправду за родитеље односно друге крвне сроднике.

За све додатне инфомације можете контактирати особу овлашћену за издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинста, путем броја телефона 011/3405-688

 

 1. Да ли Градска општина Звездара може да финансијски подржи одлазак ученика, студената и младих стручњака на стручно усавршавање у земљи и иностранству, учешће на међународним такмичењима и конгресима, односно другим стручним окупљањима у земљи и иностранству?

 

Одговор: Чланом 14. став 1 тачка 16. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист града Београда“ број 124/19), дефинисане су надлежности Градске општине Звездара у области образовања.

У складу са овим чланом,  Градска општина Звездара има надлежност искључиво за покривање трошкова превоза на одлазак на републичка и међународна такмичења за ученике основних и средњих школа са своје територије, и то само на такмичења која се налазе у Календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Упутством за реализацију надлежности организовања послова који се односе на превоз ученика на републичка и међународна такмичења Градске општине Звездар бр. 07-6-25/2019 од 9.7.2019.г. прописана је процедура остваривање права ученика на финансирање трошкова превоза на републичка и међународна такмичења.

*За додатне инфомације на располагању је број телефона 011/3405-917.

У граду Београду, као јединици локалне самоуправе, Секретаријат за спорт и омладину који је део Управе града Београда,  у опису својих послова које обавља има и „обезбеђивање суфинансирања младих – ученика и студената за стручно усавршавање, учешће на међународним такмичењима и конгресима, односно другим стручним окупљањима у иностранству“.

Информације су на линку   : http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2024-sekretarijat-za-sport-i-omladinu/

 

 

Социјална заштита

 

 1. Како се остварује право на бесплатан превоз особа са инвалидитетом који организује Општина?

 

Одговор: Чланом 14. став 1 тачка 33. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист града Београда“ број 124/19), дефинисане су надлежности Градске општине Звездара у области социјалне заштите. У складу са овим чланом, Општина  помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на свом подручју. Бесплатан превоз особа са инвалидитетом је један од облика помоћи овој категорији суграђана у свакодневном животу.

Лице које жели да користи услуге комби превоза пријављује своју потребу у прописаној форми Комисији за превоз особа са инвалидитетом током целе године за коју Општина расписује Конкурс. Прописана документација коју је потребно доставити као и доказе о осталим условима које корисници превоза треба да испуне:

 • Попуњен прописани пријавни формулар са прецизно наведеним дестинацијама, датумима и терминима за које се подноси захтев или најавом потребе уколико се очекује заказавиње термина за лекарске контроле, терапије и сл.;
 • Доказ да имају регулисано пребивалиште или боравиште на територији општине Звездара (фотокопија потврде МУП-а, фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта);
 • Фотокопија валидну медицинске документације као доказ о инвалидитету;
 • Писмену изјаву да није корисник бесплатног организованог превоза који финансира и организује Градска управа града Београда/ Секретаријат за социјалну заштиту (преузети са званичног сајта ГО Звездара или лично у канцеларијама 706 и 313)

Потребна документација се предаје током целе текуће године преко писарнице Управе Градске општине Звездара. За додатне информације можете се обратити сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова на број  011/3405 722.

 

 1. Може ли Општина да помогне грађанима доделом на коришћење нужног смештаја или социјалног стана?

 

Одговор: Општина не располаже стамбеним фондом нити има надлежности у области социјалног становања. За решавање стамбених проблема лица без стана која су своје пребивалиште регулисала на територији града Београда надлежан је град Београд који расписивањем јавног конкурса додељује на коришћење станове из стамбеног фонда који се гради за ове намене. Суграђане који су стамбено угрожени, припадају категорији лица без стана и који су заинтересовани да узму учешће на конкурсу Града, и обраћају се Градској општини Звездара у вези са решавањем овог проблема, запослени у Одсеку обавештавају појединачно када конкурс буде расписан  како не би пропустили прописане рокове. Уколико је грађанима потребна помоћ приликом подношења захтева и прописане документације, Волонтерски сервис Звездаре обезбеђује подршку правника волонтера.

Додатне информације се могу добити на телефоне 011/3309-236 и 011/3309-242 или у просторијама Градске управе града Београда – Секретаријат за имовинске и правне послове у ул. 27. марта 43-45.

 

 1. Може ли Општина да финансијски помогне грађанима слабијег имовинског статуса, једнородитељским породицама и сл?

 

Одговор: У складу са Законом о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011) сви облици финансије подршке грађанима који се налазе у стању социјалне потребе остварују се преко надлежног општинског одељења Градског центра за социјални рад у Београду.

Финансијску помоћ  грађани могу да остваре искључиво подношењем захтева надлежном Градском центру за социјални рад у Београду – Одељењу Звездара, ул. Крфска 7а, контакт телефон је 011/6414129.

Градска општина Звездара, поступајући у складу са својим надлежностима, (члан 14. став 1 тачка 33. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст, „Службени лист града Београда“ број 124/19), појединцима и породицама које се нађу у тешкој социоекономској ситуацији може да помогне искључиво доделом помоћи у натури, односно пакетима са основним животним намирницама и то једном годишње. Личне податке појединаца и породица који се током године обраћају за помоћ Општини прослеђују се Одсеку за социјалну заштиту како би се нашли на акуелној евиденцији Одсека. Када подела пакета са животним намирницама буде актуелна, није потребно да грађани подносе посебну молбу Општини у вези са доделом ове врсте помоћи.

 

 1. Како се остварује право на волонтерску подршку у кућним условима за лица која живе сама а потребна им је подршка у свакодневном функционисању?

 

Одговор: У складу са статутарним надлежностима Општине (Члан 14. став 1 тачка 33. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист града Београда“ број 124/19), дефинисане су надлежности Градске општине Звездара у области социјалне заштите. У складу са овим чланом, Општина  помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, инвалидитетом и старијим лицима. У складу са наведеним,   Волонтерски сервис Звездаре реализује програм подршке у кућним условима као прелазно решење за старија и немоћна лица која живе без породичног старања и нису остварили право на геронтодомаћицу. Помоћ се организује на тај начин што едуковани волонтери долазе два пута недељно и обављају куповину намирница, хигијенских средства и лекова, лакше кућне послове и друже се са корисницима.

Пријаву за потребом за волонтерском подршком у кућним условима можете поднети путем телефона 011/286 44 26 или лично у канцелији Сервиса ул. Булевар краља Александра 395,  (уторком и четвртком од 9,00 до 14,00 часова), електронским путем на адресу: volonterski.servis@zvezdara.org.rs

 

 1. Како се остварује право на геронтодомаћицу за лица којима је потребна помоћ у свакодневном функционисању (старија, немоћна и лица са инвалидитетом) а која живе сама без породичног старања?

 

Одговор: У складу са Законом о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011) захтев за геронтодомаћицу се подноси надлежном Градском центру за социјални рад у Београду – Одељење Звездара (Крфска 7а), контакт телефон је 011/6414129 или електронским путем на адресу: zvezdara@gcsrbg.org  Са комплетном процедуром за остваривање овог права, прописаној документацији и критеријумима можете се информисати на сајту ове установе: https://gcsrbg.org/sz/

 

 1. Како се остварује право на родитељски додатак?

 

Одговор:  Остваривање права на родитељски додатак регулисано је Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ број 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 51/2021 – одлука УС и 53/2021 – одлука УС).

Грађани са пребивалиштем на територији Београда право на родитељски додатак остварују преко Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе Града Београда, јер ово право није у надлежности градских општина.

Све информације о критеријумима о остваривању овог права, начину подношења  захтева са прописаном документацијом као и формулар/захтев, можете наћи на следећем линку: http://www.beograd.rs/lat/zivot-u-beogradu/3899-roditeljski-dodatak-2/

Напомињемо да у актуелним епидемиолошким условима захтев може да се поднесе електронским путем.

 

 1. Шта је потребно од документације за престанак статуса избеглице?

 

Одговор: Документација која је потребна да се достави:

-Молба

-Фотокопија избегличке легитимације;

-фотокопија решења о признавању статуса избеглице

-фотокопија држављанства РС

Законом о избеглицама („Сл.гласник РС“, бр. 18/92, „Сл.лист СРЈ“ бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл.гласник РС“, број 30/2010) и Законом о општем управном поступку (Сл.гласник Рс“, број 18/16 и 95/2018) дефинисан је поступак спровођења ове процедуре, односно доношења Решења. Комесаријат за избеглице и миграције доноси Решење о престанку статуса избеглице.

 

 1. Шта је потребно како би се добила потврда за продужетак избегличке легитимације?

 

Одговор: За продужетак легитимације потребно је доставити:

– избегличку легитимацију на увид и

– захтев за продужетак избегличке легитимације који је стандардизован.

Након тога издаје се Потврда коју странка доставља у МУП како би могла да продужи избегличку легитимацију.

 

 1. Да ли постоје неке врсте помоћи за породице избеглица и интерно расељених лица?

 

Одговор: Градска општина Звездара редовнно аплицира за разне врсте помоћи Комесаријату за избеглице (за новчану помоћ, помоћ у пакетима хране, помоћ у виду огревног дрвета као и за помоћ за побољшање услова становања у виду доделе грађевинског материјала ове циљне групе). Потребно је пратити средства информисања као што је сајт Градске општине Звездара www.gradskaopstinazvezdara.rs а можете добити информације и путем телефона 011/ 3405-775.

 

 1. Шта је све потребно од документације за дупликат расељеничке легитимације?

 

Одговор:За издавање дупликата легитимације расељеног лица потребно је доставити следећу документацију:

-потписан захтев странке и Изјава,

-фотокопију личне карте (ако је биометријска онда очитана лична карта за пунолетне, а ако је малолетно лице у питању подноси се Извод из матичне књиге рођених и фотокопије односно очитане личне карте родитеља и фотокопије легитимације обе родитеља),

-фотокопије потврде о пријави боравишта за сва лица на која се захтев односи,

-потврду МУП-а о нестанку легитимације расељеног лица,

-две фотографије (25×32мм) за лица са шеснаест и више година.

Документација се прослеђује заједно са дописом Комесаријату, који врши израду дупликата легитимације.