ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Председник општине и заменик

Председник општине и заменик

 

 

Председник Градске општине бира се из састава одборника на период од четири године. Председник Градске општине је и председник Већа Градске општине. Председник има заменика који се бира на исти начин као и председник.

 

Председнику и заменику председника Градске општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини Градске општине. Председник и заменик председника ГО су на сталном раду у Градској општини Звездара.

 

Надлежности председника Градске општине Звездара:
1) представља и заступа Градску општину;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Градске општине;
3) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
4) наредбодавац је за извршавање буџета;
5) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;
6) доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом Града, Статутом или одлуком Скупштине Градске општине;
7) у име Градске општине закључује колективне уговоре за установе и предузећа чији је оснивач Градска општина;
8) даје сагласност на општа акта организација чији се рад финансира из буџета Градске општине којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Градске општине, у складу са законом;
9) одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних средстава за потребе органа Градске општине;
10) образује стручна радна тела;
11) врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, Статутом и другим актима Градске општине.


На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној 4.9.2020. изабран је нови председник  Градске општине Звездара.

 

Председник Градске општине Звездара:

 

ВЛАДАН ЈЕРЕМИЋ
економиста за маркетинг и менаџмент

vladan.jeremic@zvezdara.org.rs

Рођен 29. новембра 1974.

 

Образовање:

Основну школу и гимназију (природно-математички смер) завршио у Младеновцу са одличним успехом, студије наставио у Београду где је стекао звање економисте за маркетинг и менаџмент.

 

Радна биографија:

2000- 2004. – РТС – Радио Младеновац, новинар информативног програма, потом уредник спортске редакције (две године узастопно добитник Златне плакете Спортског савеза и СО Младеновац).

2004. „TELESHOP“ СТР Аранђеловац, приватни предузетник.

2004-2008. „SMART GROUP“ д.о.о. Нови Београд,  послови из области комерцијале и маркетинга, сарадња са иностраним компанијама.

2008- 2012. Народна скупштина Републике Србије, народни посланик, члан Одбора за индустрију и Одбора за економске односе са иностранством, шеф одборничке групе у СГО Младеновац.

2013- 2016. ЈП „Службени гласник“ Београд, координатор за комисиону, трговачку робу и обрасце у сектору продаје и набавке

2013 -2014. ИМТ а.д. у реструктурирању Нови Београд, члан Надзорног одбора

2019. ПД „Омољица“, независни и неизвршни Члан Одбора директора

2016- 2020. СГО Звездара, члан општинског Већа

 

 

Члан Главног одбора СНС изабран на предлог председника странке.

Говори енглески језик.

Ожењен супругом Јасмином, има ћерку Машу.

На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној 4.9.2020. изабран је нови заменик председника Градске општине Звездара.

 

 

 

Заменик председника ГО Звездара


ДРАГАНА ЂУРИЋ
Мастер васпитач

Мејл: dragana.djuric@zvezdara.org.rsРођенa: 1.7.1975. год.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

– Одбрана мастер рада на Учитељском факултету, Универзитет у Београду

– Учитељски факултет у Београду

– Виша школа за образовање васпитача у Београду

 

РАДНО ИСКУСТВО:

2017. Предшколска установа „Звездара“ Београд, помоћник директора

2012-2017. Предшколска установа „Звездара“ Београд, Вртић „Облачак“, заменик главног васпитача

2004-2012. Предшколска установа „Звездара“ Београд, Вртић „Сунце“, васпитач

 

Служи се енглеским и шпанским језиком.

Члан Српске напредне странке.

Удата, мајка две ћерке.