ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Озакоњење објеката

Озакоњење објеката

У складу са Одлуком о промени статута града Београда („Сл лист града Београда“ 60/2019) послови  на озакоњењу објеката за објекте до 400м2 бруто развијене грађевинске површине су прешли на градске општине тако да сви незавршени предмети  који се односе на доношење решења о озакоњењу објеката треба да буду преузети до 01. јануара 2020. године што је и учињено.

Формиран је Одсек за Озакоњење објеката у оквиру Одељења за oзакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије ГО Звездара који обавља  следеће послове:

–    доноси решење о озакоњењу објеката до 400 m2 бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката, –    води службену евиденцију о покренутим поступцима за озакоњење, као и о издатим решењима о озакоњењу

–    доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра;
–    доставља коначна решења о озакоњењу објеката грађевинској инспекцији у складу са одредбама  Закона о озакоњењу објеката;

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИДЉИВОСТИ ОБЈЕКТА НА САТЕЛИТСКОМ СНИМКУ ИЗ 2015 ГОДИНЕ

 

Закон о допунама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ број 62/2023) и Уредба Владе Републике Србије прописује услове и поступке за прикљичење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу или мрежу даљинског грејања , водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.

Грађани који живе у нелегалним објектима моћи ће у року од 30 дана, почевши од 15.09 да поднесу захтев за прикључење на следећим адресама:

  1. Булевар краља Александра бр.77 (Управна зграда градске општине) у радном времену од 8h до 18h
  2. МЗ Зелено Брдо у ул: Булевар краља Александра бр.395 у радном времену од 7:30h до 15:30h
  3. МЗ Миријево, ул: Школски трг бр.2 у радном времену од 7:30h до 15:30h
  4. МЗ Велики Мокри Луг, ул: Николе Груловића бр.14 у радном времену од 7:30h до 15:30h
  5. МЗ Северни булевар Луг , ул: Панте Срећковића бр.3 у радном времену од 7:30h до 15:30h
  6. Услужни центар Мали Мокри Луг, ул: Булевар краља Александра 532 у радном времену од 7:30h до 15:30h

На постављеним линковима можете преузети потребне образце и упуство, на линку ГИС Звездара можете извршити увид у статус Вашег поднетог захтева.

Образац – захтев за прикључење стамбена заједница

Образац – Захтев за прикључење физичка лица

преузмите упутство у .pdf формату овде

ГИС Звездара-увид у статус за поднети захтев

 

Најчешћи примери изјава:

  1. изјава- да не поседује другу некретнину
  2. изјава- ако није пријављен на адреси за коју подноси захтев
  3. изјава- више станова у оквиру породичног домаћинства

 

Напомена:

Изјаве треба да буду оверене код јавног бележника.