ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Савет за културу

Веће Градске општине Звездара је на седници одржаној 18.12.2020. године донело Решење о образовању Савета за културу Градске општине Звездара као стручног радног тела Већа.

 

Задаци Савета су:

  • Прати спровођење статутарних надлежности Градске општине Звездара у области културе;
  • Даје смернице и упутства за подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, прати развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма и стара се о унапређењу ове делатности;
  • Прати, анализира и даје стучно мишљење о реализацији културних манифестација од значаја за градску општину и других манифестација, догађаја и културних садржаја које реализује Градска општина Звездара;
  • Даје сугестије и учествује у креирању културне политике, разматра и даје мишљење о предлогу Плана развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2023. године, који је у сагласности са локалним и националним стратешким документима који дефинишу ову област и даје оцену извршења;
  • Даје смернице и упутства за уређење и унапређење међуресорне сарадње (образовање и васпитање, наука, туризам, међународна сарадња и др.) и сарадње са другим установама, институцијама и другим актерима у култури
  • Даје сугестије и предлоге за уређење других питања у овој области у циљу очувања и развоја културе

Савет доноси Пословник  којим се регулише рад Савета.

Председник Савета је Гордана Мишев, чланица Већа ГО Звездара

Решење о образовању Савета за културу