ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Савет за здравље

Веће Градске општине Звездара је на седници одржаној 20.2.2020. године донело Решење о образовању Савета за здравље Градске општине Звездара на период од пет година као стручног радног тела Већа.

 

Задаци Савета су:

1.у области заштите права пацијента надлежан је за дом здравља на свом подручју и део приватне праксе која пружа здравствену услугу на подручју Градске општине Звездара тако што:

– разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
– о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и пружаоца здравствене услуге на кога се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
– разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
– подноси годишњи извештај  о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Већу Градске општине Звездара и Министарству надлежном за послове здравља, а ради информисања и остваривања потребне сарадње извештај се доставља и Заштитнику грађана.

 

2. у областима јавног здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу :

-међусекторска сарадња, координација, подстицање, организација и усмеравање спровођења активности у области деловања јавног здравља на општинском нивоу, заједничком активношћу са органима града и Градске општине Звездара, носиоцима активности и другим учесницима у систему јавног здравља;
-праћење извештаја Градског завода за јавно здравље Београд о анализи здравственог стања становништва на територији Градске општине Звездара која за то наменски определи средства у оквиру посебних програма из области јавног здравља из члана 14. Закона о јавном здрављу, као и предлагање мера за њихово унапређење;
-доношење предлога Плана јавног здравља на нивоу Градске општине Звездара, који је у сагласности са Планом јавног здрвља на нивоу града, а који усваја Скупштина градске општине и прати његово спровођење кроз посебне програме из области јавног здравља;
-иницирање и праћење спровођења активности промоције здравља и спровођења мера за очување и унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних незаразних болести, повреда и фактора ризика на територији Градске општине Звездара кроз посебне програме из области јавног здравља;
-давање мишљења на Извештај о остваривању посебних програма у области јавног здравља, који доноси Градска општина Звездара;
-учествовање у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним ситуацијама из члана 11. Закона о јавном здрављу;
-јачање капацитета носилаца активности и учесника у областима деловања јавног здравља;
-обавештавање јавности о свом раду;
-давање подршке раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља на територији Градске општине Звездара, у складу са Законом о јавном здрављу;
-извештавање Већа Градске општине Звездара и Завода за јавно здравље Београд о свом раду у областима деловања јавног здравља (шестомесечно);
-подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама Већу Градске општине Звездара и Заводу за јавно здравље Београд у областима деловања јавног здравља.

 

3. обављање и других послова и задатака у складу и на начин утврђен одредбама Статута Градске општине Звездара и одредбама Пословника Савета за здравље.

Савет доноси Пословник  којим се регулише рад Савета.

 

Председник Савета је прим. др Војислав Лекић – специјалиста педијатрије, помоћник директора за мед. питања КБЦ Звездара

Ресење-о-образовању-Савета-за-здравље-ГО-Звездара

Решење-о-допуни-Решења-о-образовању-Савета-за-здравље-ГО-Звездара-01.10.2020.

Пословник-о-раду-Савета-за-здравље-ГО-Звездара