ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Одељење за грађевинске послове

Одељење за грађевинске послове

У Одељењу за грађевинске послове врше се следећи послови:

-праћење стања у грађевинској области;
-у поступку обједињене процедуре доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката до 1500м2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаве радова, пријаве завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне
дозволе, достављање надлежним органима пријаве прикључења објекта на инфраструктуру и упис права својине на изграђеном објекту, као и друга акта у поступку обједињене процедуре;
-доношење решења о постављању и коришћењу балон хала спортске намене и пресостатичког прекривача;
-спровођење поступка за издавање аката да је објекат зидан у време када за изградњу објекта није била потребна грађевинска дозвола;
-издавање уверења о посебним деловима објекта;
-спроводи управне поступке по ванредним правним лековима који се односе на правоснажна решења донета у овом одељењу;
-покретање иницијативе код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад одељења и Управе градске општине у целини у вршењу послова државне управе који су јој поверени;
-други послови предвиђени законом и другим прописима;

 

Начелник одељења:

Предраг Видосављевић
телефон: 011 3405-741 и 3405-640