ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Одељењe за имовинско-правне и стамбене послове

Одељењe за имовинско-правне и стамбене послове

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове обавља следеће послове:

 • прати и проучава позитивно правне прописе у имовинско – правној и стамбеној области и даје предлоге за предузимање мера, даје стручно мишљење на нацрте и предлоге прописа;
 • спроводи поступке у предметима који се односе на експропријацију грађевинског земљишта и објеката и административне преносе права коришћења на грађевинском земљишту ради изградње објеката од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује поступак експропријације;
 • спроводи поступке за утрђивање права на накнаду за експроприсане и изузете непокретности, као и за биљне културе које се налазе на њима;
 • спроводи управне радње у циљу окончања започетих поступака по захтевима за поништај правоснажних решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта;
 • спроводи поступке за поништај правоснажних решења о експропријацији грађевинског земљишта и објеката и решења о административном преносу права коришћења на грађевинском земљишту;
 • на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун Града, спроводи поступак отуђења из јавне својине Града, грађевинског земљишта ради изградње објеката до 1500 м2 бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 400 м2 бруто развијене грађевинске површине;
 • спроводи поступке по ванредним правним лековима који се односе на правоснажна решења донета у овом Oдељењу;
 • издаје уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције коју води и и пружа обавештења;
 • проверава и прикупља податке о непокретној имовини, управља стварима у јавној својини града Београда на којима има право коришћења у складу са законом;
 • води евиденцију о закљученим уговорима о откупу станова, сачињава и закључује анексе уговора о откупу станова;
 • даје мишљење за потребе органа Управе градске општине;
 • спроводи поступак за исељење лица усељеног без правног основа у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде;
 • организује рад и води Регистар стамбених заједница за подручје градске општине и води поступак увођења принудне управе у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора или власника посебног дела, у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
 • покреће иницијативу код надлежних државних и других органа и организација у сврху решавања питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана који су од значаја за рад Одељења и Управе градске општине, као и друге послове предвиђене законом и другим прописима.

 

Начелник Одељења:

Валентина Богојевић, дипл. правник
мејл: valentina.bogojevic@zvezdara.org.rs

телефон: 3405-660