ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Служба за скупштинске послове

Служба за скупштинске послове

У Служби за скупштинске послове врше се следећи послови:

 

 • стручни, оперативни, организациони и административно-технички послови за Скупштину Градске општине, председника и заменика председника Скупштине Градске општине и Веће Градске општине;
 • припремање нормативних аката који се односе на рад Скупштине и њених радних тела, давање мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине;
 • учествање у припреми седница и обради аката усвојених на седницама, чување изворних докумената насталих у раду Скупштине Градске општине и Већа Градске општине;
 • вођење евиденције о одржаним седницама, опслуживање одборничких група, радних тела, комисија и савета;
 • регулисање статусних права одборника, изабраних, именованих и постављених лица;
 • обрађивање представки и притужби грађана, избор, именовања и јавна признања, сарадња са другим општинама и градовима у земљи и иностранству;
 • пружање стручне помоћи Управи Градске општине у припреми нацрта прописа и других аката, давање правних мишљења Скупштини Градске општине и Већу Градске општине о законитости правних и других аката које припрема Управа Градске општине и обрада општих аката и материјала у вези са положајем Градске општине и других питања функционисања система локалне самоуправе;
 • распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника Скупштине Градске општине, чланова Већа Градске општине и начелника и заменика начелника Управе;
 • стручни послови у вези са спровођењем избора и рада изборних комисија и радних тела за спровођење избора;
 • ажурирање Информатора о раду Управе Градске општине Звездара у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја;
 • благовремено и потпуно информисање јавности о раду Скупштине Градске општине, њених радних тела, савета и комисија и о функционисању Управе Градске општине;
 • сарадња са медијима ради информисања шире јавности;
 • други послови предвиђени законом и другим прописима.

 

Начелник службе: Биљана Момчиловић
e-mail: biljana.momcilovic@zvezdara.org.rs
тел. 011 3405 937