Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је јавну набавку добара: тонери.

 

Јавни позив

 

Линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/181762