Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак  јавне набавке: услуга осигурања запослених.

Линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/214630