На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС”, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока са оружјем („Службени гласник РС”, бр. 7/2011, 95/2016 и 96/2021), Министарство одбране објављује
ЈАВНИ ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2024. години

 1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре

  На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2024. години навршавају од 19 до 30 година живота.

  Општи услови:

 2. да је држављанин Републике Србије;
 3. да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
 4. да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 5. да је здравствено способан за војну службу;
 6. да није одслужио војни рок са оружјем и
 7. да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

 1. да има завршене основне академске студије, односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
 2. да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
 3. да има позитивну безбедносну проверу.
 1. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем икандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат може поднети:

 1. одласком у надлежни центар Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта;
 2. електронским путем преко портала еУправе, апликација „Добровољац” и
 3. на шалтерима ЈП „Пошта Србије”.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем одласком у надлежни центар Министарства одбране дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

 1. фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
 2. биографију.

Кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:

 1. уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
 2. писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.
 1. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске СрбијеКоначну ранг-листу кандидата утврђују регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
  Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема за војностручно оспособљавање за резервне официре за одређени упутни рок.

  4. Закључивање уговора

  Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
  Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

  Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2024. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.
  Упут кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем врши се четири пута годишње: 1. марта, 1. јуна, 1. септембра и 1. децембра, а упут кандидата на војностручно оспособљавање за резервне официре два пута годишње: 1. марта и 1. септембра.