Повереништво за избеглице Градске општине Звездара, односно Комисија за доделу помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима Градске општине Звездара, поступајући по упутству Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, упућује ЈАВНИ ПОЗИВ избеглицама у статусу и интерно расељеним лицима, која имају пребивалиште или боравиште на територији општине Звездара да се ШТО ПРЕ, најкасније до 15.новембра 2021. године, јаве овом Повереништву ради конкурса за доделу новчане помоћи најугроженијим породицама које имају потребу за куповином лекова.

На конкурс, уз Захтев и Изјаву о прибављању прописане документације, подносилац је дужан да достави следећу документацију:

  1. Фотокопију важећих избегличких легитимација или легитимација расељених лица
  2. Копију личних карата или очитана ако је чипована за све пунолетне чланове домаћинства који их поседују
  3. Доказе о приходима (потврда о висини плате, уверење из Националне службе за запошљавање ако је лице незапослено, чек од пензије ако је лице пензионер, изјава да нема приходе, итд.)
  4. Медицинску документацију за лица који имају здавствене проблеме или доказ о степену инвалидитета, односно телесног оштећења
  5. Фотокопију Извода из матичне књиге рођених за децу до 7 година, доказ о редовном школовању за децу до 26 година
  6. Судску одлуку или извештај Центра за социјални рад о насиљу у породици или сексуалном насиљу
  7. Доказ за једнородитељско домаћинство (пресуда о разводу брака, извод из матичне књиге умрлих ако је брачни друг преминуо, извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинтсва или изјава оверена код нотара).

Заинтересовани корисници могу преузети захтев и изјаву на пријавници Општине Звездара, а попуњен образац  уз прикупљену документацију предају на шалтеру 5 или 6, сваког радног дана од 07:30 – 15:30 часова.

Захтеви са непотпуном документацијом неће бити разматрани.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/ 3405-775 сваког радног дана од 07:30 -15:30 сати.

За стара, немоћна и лица са инвалидитетом која нису у могућности да дођу лично захтеве могу попунити и предати сродници или лица која она буду одредила.

Захтев за помоћ за набавку лекова

Изјава-помоћ за набавку лекова