Предшколска установа „Звездара“ је расписала Конкурс за упис деце за радну 2023/2024. годину у периоду од 10. априла до 12. маја 2023. године. Захтеви за упис деце у предшколске установе ће се подносити искључиво електронским путем преко е-портала: www.euprava.gov.rs или на e-mail: zvezdara.upis@gmail.com.

 

Сви родитељи/други законски заступници деце који су већ поднеи захтев, а деца нису уписана до почетка конкурса, у обавези су да обнове пријаву (поднесу нови захтев) за упис детета. На конкурсу ће бити примљена деца која закључно са 31.12.2023. године пуне годину дана. Више о самом конкурсу може се погледати у документу Конкурс 2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ РОЂЕНЕ У ПЕРИОДУ 1.03.2017 – 28.02.2018.г.

 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања («Службени гласник Републике Србије», бр. 88/2017, 27/2018,  – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), родитељ, односно други законски заступник чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм, с тим да има право да изабере предшколску установу, односно основну школу. У предшколски програм се у школској 2023/2024. години уписују деца рођена у периоду од 1.03.2017. до 28.02.2018. године (укључујући и овај датум).

 

Припремни предшколски програм је део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу. Припремни предшколски програм за децу која нису обухваћена редовним програмом предшколске установе, организује се у предшколској установи, изузетно у школи, у складу са Законом и статутом предшколске установе, односно школе.

 

Предшколска установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно основна школа која остварује предшколски програм, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, дужни су да упишу свако дете ради похађања припремног предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља, односно другог законског заступника.

 

Похађање предшколског програма у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе – бесплатно је.

 

Похађање припремног предшколског програма је обавезно за сву децу. Родитељ, односно други законски заступник детета, одговоран је за упис детета у предшколски припремни програм.

 

У прилогу

Kонкурс за упис деце за радну 2023-2024 годину