ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Oдељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката

Oдељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката

У Одељењу за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката, врше се следећи послови:

 

 • послови у вези са постављањем и уклањањем мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) у складу са прописима града;
 • предлагање мера за уређење зелених површина и других јавних површина, дечијих игралишта и објеката јавног осветљења и слично;
 • праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју;
 • доношење и спровођење акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине у складу са актима града;
 • доношење програма и спровођење пројеката развоја Градске општине Звездара;
 • давање мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси град Београд и предлагање и финансирање измене постојећих и доношење нових урбанистичких планова за своје подручје;
 • припремање и координирање послова у вези са реализацијом пројеката који се односе на одржавање (осим капиталног) објеката основних школа и дечијих вртића;
 • учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач Градска општина;
 • предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда;
 • послови у вези са свим комуналним проблемима (водовод и канализација, телекомуникације, топлификација, гасификација, јавне и друге зелене површине, саобраћај и пратећи проблеми, асфалтирање, јавна чистоћа и електроенергетска мрежа) и у сарадњи са надлежним органима Градске управе, учествује у решавању проблема грађана на територији Градске општине Звездара;
 • одређивање, односно одобравање продајних места на којима се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом;
 • одређивање времена, начина и места на којима се може обављати трговина на мало са покретних средстава или опреме и издавање одобрења за обављање трговине на тим местима у складу са законом којим се уређује трговина;
 • одржавање споменика, спомен плоча, скулптуралних дела на територији Градске општине Звездара;
 • старање о одржавању и изградњи саобраћајних површина (интерних саобраћајница, противпожарних стаза и осталих површина) унутар стамбених блоковских насеља;
 • старање о изградњи, реконструкцији, одржавању, заштити, коришћењу и управљању некатегорисаних путева;
 • старање о постављању објеката за слободно оглашавање које користе грађани и друга заинтересована лица за оглашавање за сопствене потребе на подручју Градске општине, у складу са планом места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини који доноси Градоначелник града Београда;
 • старање о развоју угоститељства, занатства , туризма и трговине на свом подручју;
 • спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на територији Градске општине Звездара утврђене актима града Београда;
 • давање мишљења на захтеве у поступку издавања дозволе, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање опасног отпада за чије спровођење је надлежна Градска Управа града Београда;
 • други послови од непосредног интереса за грађане предвиђени законом и другим прописима.

 

 

Начелник Одељења: Небојша Перић
е-mail: razvoj@zvezdara.org.rs
тел. 011 3405 695