Друга седница Општинског савета родитеља Градске општине Звездара одржана је у Општини Звездара у присуству родитеља, представника основних и средњих школа.

Представници Темпус Фондације су дали врло корисне информације присутним представницима школа о могућностима које се пружају младима у вези са мобилношћу ученика и студената, као и професионалном оријентацијом.

Договорено је да представницима Општинског савета родитеља достављају информације о припремној настави коју организује Општина Звездара, као и да се Општински савет родитеља дописом обрати Градском секретаријату за саобраћај у вези са уоченим проблемима саобраћајне безбедности у школским окружењима.

Такође је договорено да се Општински савет родитеља обрати Градском секретаријату за образовање и дечију заштиту и покрене иницијативу да се средства за текуће и инвестиционо одржавање средњих школа трансферишу школама, у складу са чланом 20. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања.

Средства за текуће и инвестиционо одржавање основних школа се обезбеђују у буџету ГО Звездара, у складу са Статутом и пренетим надлежностима.

Договорено је да се покрене иницијатива да Скупштина Градске општине Звездара донесе документ којим се одобрава финансирање трошкова превоза и смештаја ученика и њихових наставника пратилаца на републичка и међународна такмичења која се налазе у Календару такмичења и смотри за ученике основних и средњих школа.

Покренута је иницијатива да се Канцеларија за младе пресели у просторије МЗ „Липов лад”, Булевар краља Александра 77, како би могле да се реализују активности планиране Програмом за младе ГО Звездара за период 2022-2026.