Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је  осамнаесту седницу Скупштине за ЧЕТВРТАК, 22. јун 2023. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

За ову седницу предлoжен је следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

  1. Информација о стању јавне безбедности на територији општине Звездара у 2022 . години
  2. а/Доношење Решења о утврђивање престанка функције члану  Већа Градске  општине Звездара

б/ Избор члана  Већа Градске општине Звездара

  1. Утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
  2. Потврђивање мандата одборника који замењује одборника коме је престао мандат

5.Предлог одлуке о консолидованом  Завршном рачуну буџета Градске  општине Звездара за  2022. годину

  1. Предлог одлуке о додели Мултимедијалног образовног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце на територији Градске општине Звездара
  2. Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске  општине Звездара за 2023. годину

8.Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Звездара

9.Предлог одлуке о допуни Одлуке о управи Градске општине Звездара

10.Предлог одлуке о усвајању редовног Годишњег финансијског извештаја Јавног предузеђа „Пословни  Простор  Звездара у ликвидацији“ за 2022. годину  са  стањем  на дан          31.12.2022. године

11.Предлог одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни Простор Звездара“ у ликвидацији за период од 01.2022 – 31.12.2022. године

12.Предлог решења о давању сагласности  на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа Пословног Простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном  предузеђу Спортски  центар „Олимп-Звездара“

13.Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама плана и програма пословања Јавног предузеђа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за 2023.годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2022. години

14.Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

15.Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области  Спорта на територији Градске општине Звездара у 2022. години

16.Извештај о раду и реализацији годишњег Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски Центар „Олимп-Звездара“, Београд за период 01.01.-31.03.2023.године

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

  1. Предлог одлуке о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова изборне Комисије Градске општине Звездара у сталном саставу.

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА