Александар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара сазвао је пету седницу Скупштине Градске општине Звездара за ЧЕТВРТАК, 18. март 2021. године са почетком у 10 сати, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ – велика сцена, Булевар краља Александра бр. 77 a.

За ову седницу предлoжен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

РЕДОВАН ПОСТУПАК

 1. а/ Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

б/ Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборника који замењује одборнике којима је престао мандат

 1. Предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској Управи
 2. Предлог одлуке о изради Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021-2024. године
 3. Предлог одлуке о усвајању годишњег Ликвидационог извештаја Јавног предузећа “Пословни простор Звездара у ликвидацији“ за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године
 4. Предлог одлуке о усвајању редовног годишњег Финансијског извештаја Јавног предузећа “Пословни простор Звездара” у ликвидацији за 2020. годину са стањем на дан 31.12.2020. године
 5. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“
 6. Предлог решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“
 7. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – децембар 2020. године
 8. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара за 2020. годину
 9. Извештај о реализацији Плана развоја културе у 2020. години
 10. Извештај о реализацији Програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за 2020. годину
 11. Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за 2020. годину
 12. Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2017-2020) и о раду Савета за миграције у Градској општини Звездара за период јануар-децембар 2020.године
 13. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2020. годину
 14. Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ – Београд за период 01.01.-31.12.2020. године
 15. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора о  изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар “Олимп-Звездара”
 16. Информација о поднетом Извештају о раду Управе Градске општине Звездара за 2020. годину

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 1. Предлог решења о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
 2. Предлог решења о образовању Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за доделу јавних признања
 3. Предлог закључка о образовању Радне групе за израду Предлога одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара
 4. Утврђивање Предлога решења о престанку функције члану Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА