У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) и Уредбом Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 8/12 и 94/13) 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја н апутевима адреса: Булевар краља Александра број 77 – Београд упућује

ПОЗИВ за подношење пријава ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2022. ГОДИНУ

Градска општина Звездара, Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима, у даљем тескту Савет, на основу Одлуке Председника Градске општине Звездара број 020-2-8 од 18.01.2022. године, позива све заинтересоване да поднесу пријаву за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара.

У обзир ће се узети пројекти који доприносе реализацији следећих циљева из области безбедности саобраћаја:

– Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Звездара.

– Превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Звездара.

Подносиоци пријаве морају да буду удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре са седиштем на територији града Београда у сагласности са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области саобраћаја, док партнери у пројекту могу бити сва правна лица.

Подносиоци пријаве достављају следећу документацију:

– пријавни формулар – потписан и оверен печатом удружења са предлогом буџета пројекта који је саставни део пријавног формулара;

– фотокопију Статута удружења;

– потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту (уколико постоје);

– позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма подршке).

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења је 2.500.000,00 РСД.

Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења је 2.500.000,00 РСД.

Подносиоци пријаве могу поднети највише једну пријаву.

За оцену свих пристиглих предлога пројеката биће задужена комисија за праћење и реализацију пројекта

Комисија ће извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавиће стручни преглед и вредновати предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима конкурса.

Комисија ће листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року, који не може бити дужи од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Упутство за подношење пријава и пријавни формулар су доступни и могу се преузети са интернет-презентације Градске општине Звездара: http://www.zvezdara.rs

Додатне информације на број телефона 011/3405-786 и 011/3405-695 или путем e-мејла: www.razvoj.org.rs

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:

– посредством курира или личном доставом на адресу: Градска општина Звездара, Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима, Булевар краља Александра број 77, Звездара. Подносиоци пријаве ће добити доказ о пријему.

– препорученом поштом на адресу: Градска општина Звездара Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима, Булевар краља Александра број 77, Звездара.

Коверат мора да садржи назнаку:

На предњој страни:

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима

адреса: Булевар краља Александра број 77, 11000 Београд

Комисија за избор пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју градске општине Звездара

НЕ ОТВАРАТИ

На задњој страни:

Назив и адреса подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи пријавни формулар (један оригинал и једна фотокопија) са пратећом документацијом.

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Свака пријава која доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, неће се разматрати и неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Није могуће накнадно употпунити документа која недостају.

Крајњи рок за реализацију пројекта је пет месеци од дана потписивања уговора.

Рок за подношење пријава је 28.01.2022. године до 15.00 часова.

 

У прилогу:

Одлука

Упутство

Пријавни формулар