Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 26.5.2022. године, упутила Eлаборат за рани јавни увид поводом израде Генералног урбанистичког плана Београда 2041, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

Оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА 2041

 

  1. 1.    РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине града Београда, Tрг Николе Пашића 6 (у приземљу), од  јуна до 30. јуна 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
    2.    У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Генералног урбанистичког плана Београда 2041, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rsу рубрици „Градски огласи”.
    3.    Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, сваког радног дана, у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6.
    4.    Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Улица краљице Марије 1, закључно са 30. јуном 2022. године. 

Обавештење о раном јавном увиду