ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Потврда о издржавању

Одељење: Одељење за општу управу
Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о сродству (изводи из матичних књига рођених и венчаних)
– Доказ о пребивалиштву (Уверење о пребивалишту Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а, или фотокопија личне карте)
– За пензионере: Потврда о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно доказ да није корисник пензије (издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Немањина 30)
– За запослене: Потврда послодавца о укупно исплаћеној нето заради за претходну годину
– За незапослене: Уверење РФПИО – пријаве и одјаве осигурања (издаје РФПИО, ул. Немањина бр. 30)
– За децу: Потврда о редовном школовању
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде potvrda-izdrzavanje  и овде Obrazac_1

Републичка административна такса одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022
Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 308

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације:
3405-635, 3405-926

Напомена:
– Орган је дужан да по службеној дужности врши увид , прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање о захтеву.
– Странка може изричито да изјави да ће потребне податке за решавање по захтеву прибавити сама у утврђеном року.
– Потписом на овом захтеву подносилац захтева сагласан је да се лични подаци прикупљени из документације коју је приложио обрађују искључиво у сврху наведеног захтева, а у складу са Законом о заштити података о личности