ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Документа за иностранство » Уверење о породичном стању за употребу у иностранству

Уверење о породичном стању за употребу у иностранству

Одељење: Одељење за општу управу

Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о сродству (изводи из матичних књига рођених и венчаних)
– Доказ о пребивалиштву за све чланове породице (Уверење Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а, или фотокопије личних карата)
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде uverenje-inostranstvo-porodicno-stanje  и овде Obrazac_1

Републичка административна такса одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022
Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 308

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-635, 3405-926

Напомена:

  • Орган је дужан да по службеној дужности врши увид , прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање о захтеву.
  • Странка може изричито да изјави да ће потребне податке за решавање по захтеву прибавити сама у утврђеном року.

– Потписом на овом захтеву подносилац захтева сагласан је да се лични подаци прикупљени из документације коју је приложио обрађују искључиво у сврху наведеног захтева, а у складу са Законом о заштити података о личности