ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Грађевински послови » Постављање балон хале спортске намене

Постављање балон хале спортске намене

Одељење: Одељење за грађевинске послове

Постављање балон хала спортске намене на територији ГО Звездара:

Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/2009,81/2009,…………….,37/2019 и 9/2020,) чланом 146. је прописано да постављање и уклањање балон хала спортске намене обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе. Градском Одлуком о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Сл. Лист града Београда“ бр.10/2011,51/2011 и 10/2014) је прописано да су градске општине града Београда надлежне за издавање одобрења о постављању балон хале спортске намене као и за издавање одобрења за коришћење балон хале спортске намене.

Потребна документација за издавање одобрења за постављање балон хале спортске намене:
– Уредно попуњен образац
– Доказ о праву својине односно праву коришћења или праву закупа на грађевинском земљишту (за балон салу)
– Доказ о праву својине, односно праву коришћења или закупу отвореног спортског објекта (за пресостатички прекривач)
– Доказ да је закуподавац сагласан са постављањем балон сале на закупљеном земљишту, односно постављањем пресостатичког прекривача на закупљеном спортском објекту
– Информација о локацији
– Техничка документација у три примерка
– Доказ о уплаћеној такси у износу од 320 динара

Приликом преузимања решења одобрењу за постављање балон хале спортске намене плаћa се такса:
– За балон сале у износу од 10.781,00 динара
– За пресостатички прекривач у износу 10.107,00 динара (број жиро рачуна на који се уплаћују све таксе је 840-742251843-73, број модела 97, позив на број 32-022)

Место набавке обрасца: Шалтер 7, 8, 9 или преузмите овде PDF

Место предаје обрасца: Шалтер 5 или 6

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30.

Место решавања предмета: Канцеларија 503, 504

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-640, 3405-741
и на еmail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs

 

Потребна документација за издавање одобрења за коришћење балон хале спортске намене:
– Главни пројекат са потврдом и овером инвеститора, лица, које врши надзор и извођача радова да је пројектовано стање једнако изведеном
– Извештај Комисије за технички преглед да је балон хала погодна за коришћење
– Доказ о уплаћеној такси у износу од 320,00 динара

Приликом преузимања решења одобрењу за коришћење балон хале спортске намене плаћa се такса:
– За балон сале у износу од 6.738,00 динара
– За пресостатички прекривач у износу од 6.064,00 динара (број жиро рачуна на који се уплаћују све таксе је 840-742251843-73, број модела 97, позив на број 32-022)

Место набавке обрасца: Шалтер 7, 8, 9 или преузмите овде PDF

Место предаје обрасца: Шалтер 5 или 6

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30.

Место решавања предмета: Канцеларија 503, 504

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-640, 3405-741
и на еmail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs

Oсетљиве групе грађана (особе са инвалидитетом, особе са здравственом дијагнозом која ограничава кретање, старије особе, једнородитељске породице или родитељи са дететом до 2 године) потребну документацију у вези радова (образац за извођење радова, пројекат зграде, уплатнице као и урађено уверење) могу добити наручивањем и достављњем на кућну адресу преко телефона 3405-741 или 3405-640.