ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Извод из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге рођених

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
За лица рођена пре 1946. пожељно је навести где је обављено крштење.
Извод из матичне књиге рођених се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса: 450 дин. (за домаћи извод)
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 120 дин.
За прву копију међународног извода плаћа се 760 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 420 дин.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис на факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
– За реституцију
– За повраћај ПДВ

Место предаје документације:
– Шалтер матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00

Напомена:

Чланом 83. Закона о матичним књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/09) прописано је да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.