ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчаних
– Уверење о држављанству
– Уверење о пребивалишту (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)
– По потреби, и друга документа
– Доказ о уплаћеној такси
Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: 311
Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова
Телефон за информације: 3405-932