ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а) или фотокопија важеће личне карте
– Извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране судског тумача
– По потреби, и друга документа

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документацијe: 311

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-795