ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству

Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Извод иностраног органа на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача – оригинал
– Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтова 12а) или важећа лична карта
– По потреби, и друга документа
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.

Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: 311

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-795