ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Уверење о држављанству

Уверење о држављанству

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 940 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 480 дин.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис у школу и факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
– За реституцију
– За повраћај ПДВ

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00

Напомена:
Чланом 83. Закона о матичним књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/09) прописано је да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.