ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Заказивање венчања и закључење брака

Заказивање венчања и закључење брака

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:
– Важеће личне карте будућих супружника
– По потреби и друга документа
– Доказ о уплаћеној такси
– Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака
– За лица која су била у браку потребно је приложити извод из матичне књиге венчаних претходно склопљеног брака, са забелешком о престанку истог

Потребна документација уколико је један од супружника страни држављанин:
за држављанина Републике Србије:
– Важећа лична карта
– Доказ о уплаћеној такси

за страног држављанина:
– Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
– Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
– Важећи пасош страног држављанина
– По потреби, и друга документа
Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.
Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца.
За венчања у седишту матичног подручја (Сала за венчања)
Републичка административна такса: 380 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022
За венчања ван седишта матичног подручја, али искључиво на територији општине Звездара
Услуга орг. јединице Градске Управе за излазак служ. лица на терен: 16.101 дин. (за стара, немоћна и болесна лица – уз медицинску документацију, износи 330 дин.)
Уплатни рачун: 840-742341843-24
Број модела: 97
Позив на број: 58-501-02227
Шифра: 153 за готовинско, 253 безготовинско плаћање
Плус републичка административна такса: 330 дин.

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Напомена:
Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања.