Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је шеснаесту седницу Скупштине за понедељак 1. октобра 2018. године, са почетком у 10,00 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

 За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

И    Редован поступак

  1. а/ Извештај административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

б/ Извештај административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској Управи

  1. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јанура-јун 2018. године
  2. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2018. годину
  3. Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ о закључењу уговора о „овердрафт“ краткорочном кредиту за текућу ликвидност

 

  1. Извештај о раду и реализацији годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период 01.01. – 30.6.2018. године

 

ИИ   Скраћени поступак

 

  1. Предлог решења о измени решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

 

ИИИ  Текућа питања

ИВ   Одборничка питања