Пета седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је у Установи културе „Вук Стефановић Караџић”, Булевар краља Александра 77а.

Скупштина Градске општине Звездара је усвојила Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара, као и Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборника који замењује одборнике којима је престао мандат.

Звездарске одборнице и одборници усвијили су Одлуку о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину, Одлуку о издвајању буџетских средстава за набавку ултразвучног колор доплера са три сонде за потребе Дома здравља „Звездара”-огранак Миријево, Одлуку о изради Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021-2024. године, Одлуку о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској Управи, као и Одлуку о усвајању годишњег Ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији“ за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године, Одлуку о усвајању редовног годишњег Финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији” за 2020. годину са стањем на дан 31.12.2020. године и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“.

Звездарска Скупштина је донела Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ и усвојила Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – децембар 2020. године, Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара за 2020. годину, Извештај о реализацији Плана развоја културе у 2020. години, Извештај о реализацији Програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за 2020. годину, Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за 2020. годину, Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2017-2020) и о раду Савета за миграције у Градској општини Звездара за период јануар-децембар 2020.године, Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2020. годину и Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ – Београд за период 01.01.-31.12.2020. године.

Поред овога, Скупштина ГО Звездара је донела Решење о давању сагласности на  Одлуку  Надзорног одбора о  изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара”.

По скраћеном поступку звездарска Скупштина је донела Решење о измени  Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара, Решење о образовању Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за доделу јавних признања, Решење о престанку функције члану Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” и Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара и усвојила је Закључак о образовању Радне групе за израду Предлога одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара.