На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/2011 – др. Закони и 44/2018 – др. закони), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист града Београда“ број 124/19), Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града Београда“, бр. 80/2019), а у складу са Одлуком о буџету ГО Звездара за 2021. годину (“Службени лист града Београда” број 146/20), председник Градске општине Звездара расписује три јавна конкурса за суфинансирање програма/пројеката из буџета Градске  општине Звездара у 2021. години.

Циљеви сва три конкурса  су да, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018) Oпштина унапреди квалитет свакодневног живота грађана Звездаре суфинансирањем програма и пројеката од јавног интереса у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци и младима, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе

Рок за подношење пријава је 5. фебруар 2021. Године на пријавници Oпштине Звездара. Уколико се документације шаље путем поште, разматраће се програми/пројекти са жигом поште од 05.02.2021. године.

На Јавни конкурс се можете пријавити на следеће начине:

а) Слањем комплетне Конкурсне документације у електронској верзији, у word и pdf формату (скенирана документација оверена печатом удружења и потписом овлашћеног заступника), на имејл: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs

б) Уколико се документација доставља путем поште или лично на писарници зграде ГО Звездара, потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом, као и  CD-a на коме се налази конкурсна документација у електронској верзији, у word и pdf формату (скенирана документација оверена печатом удружења и потписом овлашћеног заступника). Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Градске општине Звездара или шаље поштом на адресу: Градска општина Звездара,  Комисија за спровођење конкурса за суфинансирање програма/пројеката из буџета Градске  општине Звездара у 2021. години, Булевар краља Александра 77, 11000 Београд.

Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: 3405-688 и 066/66-99-705  у термину од 8 до 15 часова и мејл адресе: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs

Прилози:

Javni konkursi
Prijavni formular 2021
-Odluka
Uredba, 2018.