Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је тринаесту седницу Скупштине за СРЕДУ, 15. јун 2022. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предлoжен је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

I  РЕДОВAН ПОСТУПАК

 

 1. Доношење решења о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара

 

 1. Информација о стању безбедности на територији  Градске општине Звездара за 2021. годину

 

 1. Предлог одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2021. годину

 

 1. Предлог одлукео издвајању буџетских средстава за набавку наменског возила за потребе Добровољног ватрогасног друштва Звездара

 

 1. Предлог одлукeо измени и допуни Одлуке о пружању правне помоћи

 

 1. Предлог одлуке о повећању основног новчаног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“

 

 1. Предлог одлуке о успостављању сарадње између Градске општине Звездара, Град Београд, Република Србија и Општине Херцег Нови, Црна Гора

 

 1. Предлог одлуке о верификацији Правилникaо суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22.

 

 1. Предлог oдлуке о верификацији Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22.

 

 1. Извештај о реализацијиПлана развоја културе Градске општине Звездара 2021 – 2024. за активности реализоване у 2021. години

 

 1. Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2021. години

 

 1. Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период  2021 –  2023. за активности реализоване у 2021. години

 

 1. Извештај ореализацији Програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за период 2021-2023., за активности реализоване у 2021. години

 

 1. Решењео давању сагласности на  Одлуку  Надзорног одбора о  изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“

 

 1. Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“-Београд, за период 01.01. – 31.03.2022.године бр. 193 од 14.04.2022. године усвојен одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ бр. 230-3 од 29.04.2022. године

 

 1. Решењео давању сагласности на измене и допуне Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за 2022. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2021. години

 

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

Предлог решења о престанку функције члану Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп-Звездара“

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА