Повереништво за избеглице Градске општине Звездара, односно Комисија за доделу помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима Градске општине Звездара, поступајући по упутству Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,

упућује ЈАВНИ ПОЗИВ 

избеглицама у статусу и интерно расељеним лицима, која имају пребивалиште или боравиште на територији општине Звездара да се ШТО ПРЕ, најкасније до 15.септембра 2021. године, јаве овом Повереништву ради конкурса за доделу помоћи у огреву.

На конкурс, уз Захтев и Изјаву о прибављању прописане документације, подносилац је дужан да достави следећу документацију за сваког члана:

  1. Фотокопију важећих избегличких легитимација или легитимација расељених лица
  2. За интерно расељена лица: копија личних карата односно очитане личне карте
  3. Потврду Националне службе за запошљавање (НСЗ) за незапослене или изјава о незапослености (оверена код нотара) за лица која нису пријављена НСЗ за све пунолетне чланове, решење или потврду Центра за социјални рад за кориснике МОП-а (материјалног обезбеђења), чек од пензије за пензионере или потврда о висини плате за запослене
  4. Изјаву (оверена код нотара) самохраног родитеља да брине о детету без помоћи другог родитеља или пресуда односно доказ да сам брине о детету
  5. Решење о телесном инвалидитету, решење о категоризацији, а за лица са здравственим проблемима лекарски налази новијег датума
  6. Изјава (оверена код нотара) о једночланом домаћинству (ако је лице само у домаћинству).
  7. Судску одлуку о насиљу у породици или сексуалном насиљу
  8. Фотокопију Извода из матичне књиге рођених за малолетна лица
  9. Потврду о школовању за лица која похађају наставу односно за студенте потврда са факултета или копија индекса.

Заинтересовани корисници могу преузети захтев и изјаву на пријавници општине Звездара, а попуњен образац  уз прикупљену документацију предају на шалтеру 5 или 6, сваког радног дана од 07:30 – 15:30 часова.

Захтеви са непотпуном документацијом неће бити разматрани.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/ 3405-775 сваког радног дана од 07:30 -15:30 сати.

За стара, немоћна и лица са инвалидитетом која нису у могућности да дођу лично захтеве могу попунити и предати сродници или лица која она буду одредила.

У прилогу: