Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке услуге мобилне телефоније

 

У прилогу

Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/164838