ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Одељење за финансије и привреду

Одељење за финансије и привреду

У Одељењу за финансије и привреду врше се следећи послови:

– припремање нацрта буџета и праћење извршења буџета;

– припремање нацрта плана јавних инвестиција;
– обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама;
– вршење расподеле средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација;
– одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради извршења;
– припремање предлога одлуке о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве;
– у току буџетске године припрема измене и допуне одлуке о буџету;
– састављање консолидованих завршних рачуна буџета и утврђивање укупних примања и прихода буџета, издатака и финансијских резултата;
– праћење прилива средстава на консолидованом рачуну, планирање и управљање буџетском ликвидношћу, дефинисање тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања, контролисање расхода, вођење главне књиге трезора у складу са контним планом и на нивоима буџетске класификације и према буџетским корисницима;
– вршење послова ликвидатуре и благајне;
– вођење пословне књиге директних корисника – ( Скупштина ГО Звездара, Председник ГО Звездара, Веће ГО Звездара, Јавно правобранилаштво ГО Звездара, Управа ГО Звездара) и индиректног корисника буџета – ( МЗ Звездара ) и усклађивање са главном књигом трезора, састављање периодичних и годишњих финансијских извештаја, вршење контроле програма пословања и праћење наменског трошења буџетских средстава у јавним предузећима;
– редовно месечно праћење и извештавање о зарадама запослених у Управи Градске општине и јавним предузећима чији је оснивач Скупштина Градске општине;
– вршење обрачуна плата запослених, именованих, постављених и изабраних лица;
– вођење књиговодствене евиденције имовине и средстава; припремање предлога финансијског плана;
– обављање финансијских послова;
– издавање одговарајућих уверења из евиденције приватних предузетника;
– израда нацрта одлука и других аката и послови стручног опслуживања Скупштине Градске општине и њених радних тела, председника градске општине и Већа Градске општине из делокруга рада Одељења;
– покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;

– спровођење поступака јавних набавки за потребе Градске општине;
– вршење стручних послова у области јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима;
– вршење стручних послова за припрему интерних нормативних аката из области јавних набавки, праћење поступака јавних набавки;
– сарадња са органима и организацијама који у оквиру своје надлежости примењују прописе из области јавних набавки;
– и друге послове утврђени законом и другим прописима.

Начелник Одељења: Горица Пурић

e-mail: gorica.puric@zvezdara.org.rs

тел: 011/3405-923