ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Служба за вршење заједничких послова

Служба за вршење заједничких послова

У Служби за вршење заједничких послова врше се следећи послови:

 

 • коришћење биротехничких, телекомуникационих и других средстава и опреме којима располаже Градска општина;
 • вођење евиденције коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала;
 • вођење евиденције о изради печата и задужењу запослених за руковање истим;
 • вођење евиденције о задужењу запослених службеном и заштитном одећом и обућом у складу са важећим актом председника Градске општине;
 • послови у вези са противпожарном заштитом, као и послови безбедности и заштите на раду запослених у складу са законом;
 • обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора у управној згради и седиштима месних заједница;
 • старање о наменском и ефикасном коришћењу и обављању превоза службеним моторним возилима;
 • вршење административних, биротехничких и курирских послова за потребе Градске општине;
 • обављање послова у вези са радом месних заједница у складу са надлежностима које су утврђене важећим актима;
 • у седишту месне заједнице обављају се послови у вези са пријемом, попуњавањем и подношењем захтева грађана у вези са питањима из области комуналне инфраструктуре и исте електронски прослеђује на даље службено поступање у Управу;
 • пријем телефонских позива грађана и повезивање са запосленима; обављање пословне комуникације са грађанима која се односи на пријаву проблема или упућивање предлога и захтева надлежним службама, која стижу путем телефона,мејла,сајта, односно кроз све доступне комуникационе канале;
 • послови непосредног, директног информисања грађана по питању остваривања њихових права и повезивање са одговарајућом службом;
 • сарадња и коoрдинирање рада са извршиоцима посла из других организација које за рачун Градске општине врше уговорене послове и услуге;
 • обављање послова у вези са коришћењем и одржавањем техничких и других средстава и опреме за потребе Градске општине Звездара и њених органа;
 • старање о одржавању и сервисирању опреме (осим рачунарске) у поседу Градске општине Звездара (копир апарат, факс машина, аудио опрема, као и осталих електронски и канцеларијских уређаја и опреме);
 • старање о одржавању спољних делова објеката где је организован рад Управе (фасаде, олуци, прозори, врата и сл);
 • оперативни и логистички послови за потребе Републичке, Градске и Општинске изборне комисије и радних тела за спровођење избора, као и за спровођење референдума и пописа становништва;
 • по расписивању избора врши проверу седишта бирачких места, предлаже и обезбеђује уредно коришћење седишта бирачких места на којима се обавља гласање;
 • стара се о обезбеђењу и других услова потребних за рад органа Градске општине у складу са законом и другим актима.

 

Начелник Службе: Илија Томић
e-mail: ilija.tomic@zvezdara.org.rs
тел. 011 3405 652