Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке добара: електрична енергија.

 

Јавни позив 

 

линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/172934