Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени  поступак јавне набавке добара: рачунарска опрема.

 

Јавни позив

У прилогу

 

линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/163920