Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  добара- хигијенска потрошхна средства (јавна набавка 19/22)

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/96761

Јавни позив (pdf)