Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева (јавна набавка 8/2022)


https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/90534


Јавни позив 

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива