Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке   услуге прибављања техничке документације (јавна набавка 6/2022)

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/94309

Јавни позив

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива