Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени  поступак јавне набавке услуге прибављања техничке документације, за потребе Градске општине Звездара

 

Јавни позив
У прилогу

 

линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/162024