Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  добара-рачунари и монитори (јавна набавка 14/22)