Председник Градске општине Звездара објављује Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2021. години.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града Београда“ бр. 146/20) износи 2.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури.

Подносилац пријаве – појединац који нема статус правног лица треба да достави доказ да има пребивалиште на територији Градске општине Звездара (фотокопија или очитана лична карта) и податке о правном лицу преко кога ће се пројекат реализовати.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се може преузети у прилогу.

Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу.

Рок за подношење предлога пројеката је 30 дана од дана објављивања у дневном штампаном медију који излази на територији Града Београда, закључно са 20. фебруаром 2021. године.

Пријаве предате након истека рока, као и пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати.

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: 3405-625 и 3405-906 сваког радног дана од 12 до 14 часова.

Прилози:

  1. Јавни конкурс Култура, 2021.
  2. Пријавни образац, Култура 2021