ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, Краљице Марије 1

03.03.2021.

<Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу одредбе члана 13. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019), Одлукe о финансирању програма од јавног интереса у области друштвене бриге за здравље становништва („Службени лист града Београда, број 17/2020), а у вези са Годишњим програмом друштвене бриге за здравље становништва за 2021. годину, број: 5–715/21-Г од 4. фебруара 2021. године, Секретаријат за здравство, у циљу спровођења програма од јавног интереса у области друштвене бриге за здравље становништва на територији града Београда, додељује средства за финансирање програма који одговарају приоритетним тематским областима у Београду у 2021. години, и то::

  1. „Подршка посебно осетљивим групацијама становништва, писхосоцијална и медицинска подршка особама са инвалидитетом и њиховим породицама“, који за циљ има оснаживање особа са инвалидитетом у свакодневном функционисању, оснаживање породице за превазилажење актуелних изазова и бољу интегрисаност у локалну заједницу, јачање самопоуздања корисника, развој социјалних вештина и развој њихових преосталих капацитета корисника потребних за боље свакодневно функционисање и квалитетнији живот. Средства намењена за реализацију Конкурса планирана су Буџетом града Београда у износу од 4.000.000 динара. Планирани период реализације програма је почев од марта 2021. године до новембра 2021. године.
  2. „Превентивно-корективни рад за особе са инвалидитетом“ који има за циљ превентивни и позитивни утицај на касније исходе и прогнозе у здравствено социјалном статусу корисника и корекцију рано уочљивих и констатованих тенденција од стране стручњака. Средства намењена за реализацију Конкурса планирана су Буџетом града Београда у износу од 7.900.000 динара. Планирани период реализације програма је почев од марта 2021. године до новембра 2021. године.
  3. „Мултидисциплинарни приступ у контроли аутизма“који има за циљ правовремено откривање, интервенција и мултидисциплинарни приступ аутизму, а који воде ка бољем функционисању и унапређењу друштвене интеракције чиме се значајно унапређује квалитет живота особа са аутизмом и њихових породица. Средства намењена за реализацију Конкурса планирана су Буџетом града Београда у износу од 4.000.000 динара. Планирани период реализације програма је почев од марта 2021. године до новембра 2021. године.

1..Подносиоци пријаве предлога програма

Подносиоци пријаве предлога програма за доделу средстава за финансирање програма могу бити удружења уписана у регистар надлежног органа, и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области здравства (у даљем тексту: носиоци програма), уз испуњавање обавезних услова односно да имају седиште на територији града Београда најмање годину дана пре објављивања конкурса и да реализацију програма врше на територији града Београда.

2.Ближи услови за подношење пријаве и који чине саставни део конкурса, садржани су у:

Смерницама за подносиоце пријаве предлога програма који се пријављују на конкурс;
Упутству са образложењем за вредновање и рангирање предлога програма;
Упутству за састављање буџета програма.

3.Подношење пријаве програма и обавезна документација

Пријава предлога програма и осталих образаца предвиђених јавних конкурсом, као и пропратно писмо у којем се наводе основне информације о удружењу, достављају се у штампаном облику, на српском језику, писан ћирилицом, попуњен на персоналном рачунару, са обрасцима и прилозима који се односе на конкретан конкурс, у два примерка.

4.Рок и начин достављања пријаве предлога програма

Пријава предлога програма и остале документације доставља се у два одштампана примерка који мора бити оверен у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Београда – Секретаријат за здравство, Београд, улица Краљице Марије 1, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области друштвене бриге за здравље становништва у 2021. години“, са називом програма за који се подноси пријава. На полеђини коверте навести пуно име и адресу подносиоца пријаве.

Пријава предлога програма се могу достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.

Саставни део Конкурса чини:
–  Прилог 1.-Образац пријаве предлога програма
–  Прилог 2. -Образац буџета програма
–  Прилог 3. – Наративни буџет

Можете их преузети/погледати овде:

Образац пријава предлога програма

Образац буџета програма

Наративни буџет

Смернице за подносиоце програма

Упутство за вредновање и рангирање предлога програма

Упутство за састављање буџета програма