Секретаријат за енергетику расписао је јавни позив за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања комуналних предузећа на територији Београда. Како се наводи у јавном позиву, реализација енергетске санације предвиђена је Пројектом „Енергетска санација стамбених, вишепородичних зграда прикључених на систем даљинског грејања – Јавни ESCO пројекат”, који заједнички реализују Министарство рударства и енергетике, Град Београд, комунална предузећа на територији Београда и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД).

 

У буџету Републике Србије за 2023. годину предвиђена су средства у износу од 50 милиона евра за обезбеђивање кредита за реализацију овог пројекта. ЕБРД планира да обезбеди бесповратна средства за даљи развој пројекта, припрему елабората енергетске ефикасности и одговарајућих студија, финансирање надзора над извођењем радова, помоћ при имплементацији пројекта и инвестиционих грантова у износу до 20 одсто. Република Србија планира да, кроз Министарство рударства и енергетике, обезбеди инвестициони грант у износу од 30 одсто потребних средстава за извођење радова. Пријавом по овом јавном позиву стамбена заједница не преузима правне нити финансијске обавезе према осталим учесницима пројекта и не обавезује се да ће у наредном периоду закључити било какав уговор о финансирању енергетске санације. Пријавом само исказује интересовање да би такав уговор могла закључити, уколико процени да су услови који ће бити понуђени уговором у најбољем интересу чланова стамбене заједнице.

 

На јавном позиву могу учествовати стамбене заједнице које испуњавају следеће услове: 1) објекат/објекти стамбених заједница морају имати употребну дозволу или решење о озакоњењу, односно доказ да је објекат уписан у катастар непокретности; 2) објекат/објекти стамбених заједница морају бити прикључени на систем даљинског грејања, при чему је неопходно да је на систем даљинског грејања прикључено минимум 75 одсто од укупног броја станова и локала, од укупног броја посебних делова; 3) стамбене зграде са минимално пет стамбених јединица; 4) да објекат није под заштитом споменика културе или под претходном заштитом; 5) да је објекат чији претежни део чине посебни делови намењени становању у односу на број посебних делова уписаних у лист непокретности; 6) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар стамбених заједница; 7) да је одлука о учешћу на јавном позиву скупштине сваке стамбене заједнице донета већином коју чине најмање две трећине од укупног броја гласова власника посебних делова зграде. Право учешћа имају стамбене заједнице прикључене на систем даљинског грејања са територије Београда, које су уписане у регистар стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању зграда, које су формиране искључиво у стамбеним и стамбено-пословним зградама и које имају изабраног управника или професионалног управника.

 

Пријава се предаје у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања комуналних предузећа на територији града Београда – Не отварати до рока предвиђеног за отварање” са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Пријава се предаје на писарници Градске управе Града Београда, лично на адресе 27. марта, Краљице Марије 1 или Тиршова 1 или препоручено путем поште на адресу Тиршова 1, као и путем електронске поште на имејл: en.efikasnost@beograd.gov.rs Пријаве се могу подносити у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет-страници и огласној табли Градске управе Града Београда. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За све додатне информације и обавештења подносиоци пријаве могу се обратити путем контакт особе: Јелена Николић, тел. +381(0)11-3605-619 или путем електронске поште, на имејл: en.efikasnost@beograd.gov.rs. Читав текст јавног позива може се наћи на сајту Града Београда, у рубрици „Градски огласи”.