Председник Градске општине Звездара објављује Јавни позив за подношење предлога програма који ће се финансирати у оквиру реализације манифестације Фестивал културе младих „Звездаријада“ из буџета ГО Звездара за 2021. годину.

Реализација манифестације Фестивал културе младих «Звездаријада» је одређена Програмом и правилима манифестације Фестивала културе младих «Звездаријада», XI бр. 06-25/16 и Одлуком о утврђивању области културне делатности у којима ће се реализовати програми Фестивала културе младих – Звездаријада у периоду септембар 2021 – јун 2022 и висини финансијских средстава за сваку област, коју је донела Комисија за манифестације, бр. 6-1-41 од 19.07.2021.г.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града Београда“ бр. 146/20 и 15/21) износи 1.000.000,00 динара.

Одлуком о утврђивању области културне делатности у којима ће се реализовати програми Фестивала културе младих – Звездаријада у периоду септембар 2021 – јун 2022 и висини финансијских средстава за сваку област, коју је донела Комисија за манифестације X број: 6-1-41 од 19.7.2021.г, утврђене су области културне делатности и висина планираних финансијских средстава из буџета ГО Звездара за реализацију изабраних програма, и то:

РБ Област

културне делатности

Програмске активности Планирана средства

РСД

1 Књижевност (стваралаштво) школе, семинари, радионице, обуке, округли столови и сл.

конкурси (поезија, проза…), сусрети са књижевницима,  друго

250.000,00
2 Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) музичке радионице, обуке… такмичења,

пробе и консултације пред наступ, конкурси,

пробе и наступи хора,

друго

450.000,00
3 Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво школе, курсеви, семинари и сл. такмичења, ревије, фестивали, друго 300.000,00

Право учешћа по овом Јавном позиву имају удружења грађана и друге непрофитне организације, установе, организације и други субјекти у култури:

  • који су уписани у регистар код надлежног органа Републике Србије;
  • чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области културе или обављају послове у области културе;
  • која су регистрована најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју се јавни позив расписује;
  • која су директно одговорна за припрему и извођење програма;
  • која нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
  • чији рачун није у блокади тј. нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати у последњих 6 месеци.

На конкурсу не могу учествовати физичка лица.

Један подносилац програма може учествовати са једним предлогом програма у једној области културне делатности.

Пријаве се подносе на посебном пријавном обрасцу који се може преузети у прилогу.

Рок за подношење предлога програма је 30 дана од дана објављивања на сајту ГО Звездара, закључно са 20. 08. 2021. године.

За додатне информације на располагању су број телефона: 3405-917 (Соња Стаменовић) и е-адреса kultura@zvezdara.org.rs  сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Прилози: