Председник Градске општине Звездара по предлогу Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима о додели седишта за бебе за путничка возила, дефинисано Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2021. годину, расписује: Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе за путничка возила, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2021. годину.

Позивају се родитељи са територије Градске општине који имају децу рођену календарске 2013. године и млађе да поднесу захтев за доделу бесплатних седишта за бебе за путничка возила.

Критеријуми за доделу аутоседишта су следећа:
– Да подносилац захтева има дете рођено календарске 2013. године и млађе;
– Пребивалиште једног родитеља на територији Градске општине Звездара;
– Поседовање моторног возила;
– Да у последњих 5 година нису добили аутоседиште конкуришући на Јавном позиву који је објавила ГО Звездара;
– Једна породица може да поднесе захтев за једно седиште.

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:
– Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији Градске општине Звездара (очитана лична карта);
– Доказ о поседовању моторног возила, аутомобила (очитана саобраћајна дозвола или копија овлашћења о управљању моторним возилом);
– Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).

Потребна документација се подноси у запечаћеној коверти убацивањем у кутију у холу зграде Управе ГО Звездара.

Захтеви послати на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављени на друге адресе, неће се разматрати. Крајњи рок за достављање захтева је 12.03.2021. године до 14,00 часова. Сваки захтев који доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, неће се разматрати и неотворена коверта биће враћена подносиоцу захтева. Контакт особа је Небојша Перић, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката, број телефона: 011/3405-786.

Рок за подношење захтева почиње да тече од дана објављивања на огласној табли Градске општине Звездара и на званичној интернет презентацији Градске општине Звездара ( www.zvezdara.org.rs ).